Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie

Konferencja odbędzie się w trybie łączonym: stacjonarnie (ASP Gdańsk) oraz on-line (program i info. transmisji udostępnimy w późniejszym terminie). Konferencja tłumaczona na j. polski i angielski.

Konferencja Bio-obecność. Sztuka w biotechnologicznym świecie jest poświęcona rozważaniom nad obecnością różnych form istnienia życia w obszarze praktyk artystycznych, krzyżujących się z obszarami nauki i technologii. Interesują nas nie tylko formy tej obecności, ale także procesy ich odkrywania i przenoszenia w obszar dyskursu humanistycznego i artystycznego. Tytułowa obecność sugeruje również zmianę dystansu – wskazuje na bliskość (w różnych wymiarach) tego co biologiczne, i na jego socjalizację (w zależności od tego, z jaką formą życia mamy do czynienia), ale też podkreśla jego emancypację, ponieważ czynnik “bio”, jak pisał B. Latour, “stawia własne warunki” i nie wpasowuje się “w interesy, których nie podziela”. Zainteresowanie humanistyki i sztuki bio-podmiotami/przedmiotami możemy rozpatrywać w kategoriach poszukiwania utraconej, zaniedbanej i niechcianej relacji; , w przypadku tych bio-form, którym nie zależy na spotkaniu z nami, lub które inicjują spotkania wbrew naszej woli, powstaje wiele problemów i kwestii wymagających dyskusji w kontekście zmieniającego się, niepewnego bio- technologicznego świata.

Proponujemy omówienie tytułowej bio-obecności w następujących zakresach tematycznych:
Formy obecności/czynnik bio, formy i konstrukcje życia
bio-art w ujęciu historycznym i z perspektywy współczesnej
bio-władza, aktywizm i podmioty oporne
bioetyka (i technoetyka) oraz podstawy ochrony specyficznych form życia w kontekście poszerzonych praktyk
artystycznych
metody badawcze, język i praktyki artystyczne – pułapki i sukcesy interdyscyplinarności (studia nad nauką i
technologią/STS, humanistyka nie-antropocentryczna)
artysta/artystka jako naukowiec/naukowczyni – artyści/artystki i naukowcy/naukowczynie
inne…

Pragniemy podkreślić, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku od wielu lat prowadzi dzialalność badawczo-artystyczną
w obszarze bio-artu. W roku 2013 z inicjatywy Grzegorza Klamana odbyła się międzynarodowa konferencja Bio-władza i
bioaktywizm, a studenci ASP od wielu lat realizują projekty i dyplomy w tym zakresie. Działa tu również
Międzyuczelniane Koło Naukowe Bio-Media prowadzone przez Elvina Flamingo. W 2020 roku pod wspólnym tytułem
Zmierzch Antropocenu odbyły się ogólnopolska konferencja naukowo-artystyczna i wystawa
https://zbrojowniasztuki.pl/wydarzenia/archiwum/zmierzch-antropocenu-wystawa-i-konferencja,3072 .

 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

---------------------------------------

Bio-presence. Art in the Biotechnological World
International conference scheduled 5 November 2021
at the Academy of Fine Arts in Gdańsk, Poland,
with the support of the Ministry of Education and Science

Bio-presence. Art in the Biotechnological World will be transmitted online and translated into Polish / English. The
programe and other information will be included in short time.

The conference Bio-presence. Art in the biotechnological world investigates the presence of various forms of lifeand its existence in the sphere of artistic practice, especially where it meets the spheres of science and technology. Weare interested not only in the forms of such presence, but also in the processes of discovering and transposing them into the discourse of the arts and humanities. The eponymous presence also suggests changes in terms of distance: on the one hand, it implies proximity (in various dimensions) of that which is biological and its socialisation (depending on the form it takes); on the other hand, it implies remoteness and emancipation, because the bio-element “sets its own rules”
and does not wish to be a party to the “business which cannot be turned to its advantage” (B. Latour). This attention paid by the arts and humanities to bio-agents/objects can be interpreted as a search for the relation which has been lost, neglected or rejected. However, the situations when bio-forms do not care to come into contact with us or initiate contacts that are unwanted and unwelcome generate numerous problems and pose questions which call for a debate in the context of the ever-changing, unstable bio-technological world.

Potential themes and topics may include, but are not limited to:
bio/life/aliveness, bio-presence in different aspects
bio art in the historical perspective and as a contemporary phenomenon
- bio-power, activism and defiant agents
- bio-ethics (and techno-ethics) and the protection of specific forms of life in extended artistic practice
- research methods, language and artistic practice: the failures and successes of interdisciplinary research (Science and
Technology Studies, non-anthropocentric humanities)
- the artist as a scientist; artists vs. scientists.
We encourage the participants to propose other research topics and ideas concerning the theme of bio-presence as
well.

The Academy of Fine Arts in Gdańsk has carried out research in the field of bio art for many years. In 2013 we organised an international conference devised by Grzegorz Klaman Bio-power and Bio-activism (2015) and the students carry out many projects in the field. The Interacademic Bio-Media Student Society under the guidance of Elvin Flamingo is active in the Academy. Twilight of the Anthropocene – the exhibition and conference took place last year at ASP and this project will be complited by publication.

 

5.11

5 listopada 2021
piątek, godz. 8:00

Wstęp wolny!

Wydarzenie ma charakter otwarty (również dla osób spoza ASP w Gdańsku).