Sztuka w przestrzeni publicznej: wczoraj, dziś, jutro

Prowadzący(a): Fundacja Chmura / Aleksandra Grzonkowska

Sztuka w przestrzeni publicznej: wczoraj, dziś, jutro // konferencja

Sztuka w przestrzeni publicznej: wczoraj, dziś, jutro // konferencja

Międzynarodowa konferencja organizowana w ramach dwuletniego projektu RISING. LEARNING FROM THE PAST TODAY FOR TOMORROW.

Miejsce: PATIO, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Data: 6-7 listopada 2023 (poniedziałek-wtorek)

Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie na język polski/angielski

Wstęp darmowy

 

O projekcie:

Jaka jest siła sztuki i kultury w czasach (post)konfliktu? Jak budujemy miasto i relacje społeczne po doświadczeniu wojennych i powojennych traum? Jak obecnie tworzymy i dbamy o przestrzeń dla istot ludzkich i nieludzkich?

Konferencja będzie okazją do refleksji nad lokalną historią postrzeganą w szerszym, globalnym kontekście. Zastanowimy się, czego nauczyłyśmy i nauczyliśmy się z przeszłości oraz jakie są sposoby, aby zająć się przyszłością już dziś.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

Poniedziałek, 6 listopada

Moderacja: Aleksandra Grzonkowska, Cátia Viegas Wesołowska

 • 10.00 Powitanie
 • 10.15 Prezentacje

 

Andrzej Hoja, kierownik Oddziału Głównego Muzeum Gdańska

 

Wojny między pamięcią i nie-pamięcią. Inwentaryzacja przestrzeni, architektury i historii 

Artur Tanikowski, dyrektor naukowy, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa

 

Dom z jedną ścianą, między ornamentem a modernizmem – mozaika Anny Fiszer 

Anna Zelmańska-Lipnicka, doktorantka IS PAN w Warszawie

 

Mind the GAPS! Odkrywanie sztuki w przestrzeni publicznej gdańska z projektem GAPS 

Kinga Jarocka, kuratorka Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA; Anna Szynwelska, kierowniczka Działu Sztuki w Przestrzeni Publicznej CSW ŁAŹNIA 

 

PRZERWA KAWOWA

 

Aktualny stan sztuki w przestrzeni publicznej Tallinna
Kati Ots, kuratorka sztuki w przestrzeni publicznej, Wydział planowania przestrzennego, Tallinn

 

Rola Muzeum sztuki w kontekście sztuki publicznej – przykłady praktyk i realizacji z Espoo

Henna Paunu, główna kuratorka, dział zbiorów, EMMA – Espoo Museum of Modern Art

 

Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku

 

Sesja Q&A

 

_18.00-20.00

Pecha Kucha, Pub LOFT (ul. Młyńska 15, Gdańsk)

 • Fundacja Palma: o projekcie Instytut Langfuhr (Natalia Koralewska)
 • Metropolitanka (Barbara Swadzyniak)
 • Stowarzyszenie Biskupia Górka (Danuta Kozioł)
 • Opowiadacze Historii Dolne Miasto (Jacek Górski)
 • Dawne Przymorze (Jakub Kowalski)
 • Inne Szlaki (Michał Miegoń)
 • Fundacja Wspólnota Gdańska (Magdalena Majchrzakowska & Małgorzata Świtała)
 • Pracownia Kultury – Nadbałtyckie Centrum Kultury (Alicja Jelińska)
 • Publish Art & Akademickie Centrum Designu, Łódź (Magdalena Komborska-Łączna)
 • Fundacja Karola Śliwki (Patryk Hardziej)

 

Wtorek, 7 listopada

Moderacja: Kinga Jarocka & Anna Szynwelska

 • 11.00 Prezentacje

Alternatywy w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Szkliwione, emaliowane panneaux Stefana Knappa w architekturze – studium przypadku

Cátia Viegas Wesołowska, kierowniczka działu konserwacji Muzeum Narodowego w Gdańsku 

 

Renowacja to nie restauracja – jak dbać o sztukę w przestrzeni publicznej

Marie Foltýnová, kierowniczka działu sztuki w dziale przestrzeni publicznej Praskiej Galerii Miejskiej

 

Zbiornik na odpady nuklearne z toksyczną sztuką? Kolekcjonowanie i wystawianie kontrowersyjnej sztuki w przestrzeni publicznej na przykładzie Muzeum Cytadeli Berlin-Spandau

Urte Evert, dyrektorka muzeów historycznych Cytadeli Spandau w Berlinie

 

PRZERWA KAWOWA

 

Sąsiedzkie roz/poznania, czyli o więcej-niż-ludzkim współzamieszkiwaniu i kształtowaniu miasta

Aleksandra Litorowicz, prezeska Fundacji Puszka, School of Form, Warszawa

 

Czy możemy tworzyć sztukę kiedy świat płonie?
Natalia Wielebska, Traffic Design, Gdynia

 

sesja Q&A 

 

Kuratorki: Aleksandra Grzonkowska, Kinga Jarocka, Anna Szynwelska, Catia Viegas Wesołowska

Dyrektorka projektu: Aleksandra Grzonkowska

Identyfikacja wizualna: Ania Witkowska

Tłumaczenie: Marta Wróblewska

Komunikacja: Marcin Wójcik

Organizatorem jest Fundacja Kultury Wizualnej Chmura w partnerstwie z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. 

Projekt realizowany jest przy wsparciu EVZ Foundation.

Niniejszy projekt nie odzwierciedla poglądów EVZ Foundation. Autorzy ponoszą wszelką odpowiedzialność za wypowiadane przez nich treści.

 

* * * * *

Art in Public Space: Yesterday, Today, Tomorrow // conference

International conference organized within the two-year project RISING. LEARNING FROM THE PAST TODAY FOR TOMORROW.

Venue: PATIO, Academy of Fine Arts in Gdańsk

Date: 6-7 November 2023 (Monday-Tuesday)

The presentations will be translated simultaneously into Polish / English 

Free entry

 

About:

What is the power of art and culture in the times of (post)conflict? How do we take care of public space and works of art presented therein? How do we currently create and look after the space intended for human and non-human beings? 

The conference will provide the opportunity to reflect on the local history perceived in a broader, global context. We will consider what we learnt from the past and the ways to address the future today.

 

PROGRAMME

Monday, November 6

Moderation: Aleksandra Grzonkowska & Catia Wesołowska

 • 10.00 AM Welcome
 • 10.15 AM Presentations

 

Andrzej Hoja, Head of Central Department of the Museum of Gdańsk

 

Wars between memory and non-memory. The inventory of space, architecture and history 

Artur Tanikowski, chief scientific officer, The National Institute of Architecture and Urban Planning, Warsaw

 

A house with one wall, between ornament and modernism – mosaic by Anna Fiszer

Anna Zelmańska-Lipnicka, The Polish Academy of Sciences

 

Mind the GAPS! Discovering art in the public space of Gdańsk with the GAPS project 

Kinga Jarocka, curator, ŁAŹNIA Centre for Contemporary Art; Anna Szynwelska, chief of Art in Public Space Department, ŁAŹNIA Centre for Contemporary Art 

 

COFFEE BREAK

 

The current state of art in Tallinn’s public space
Kati Ots, curator of art in public space, Department of Spatial Planning, Tallinn

 

Role of Art Museum in Public Art – Case Studies and Processes from Espoo 

Henna Paunu, chief curator, collections department, EMMA – Espoo Museum of Modern Art

 

Jacek Friedrich, director of The National Museum in Gdańsk

 

Q&A session

 

_6.00-8.00  PM

Pecha Kucha, Pub LOFT (15 Młyńska St., Gdańsk)

 • Palma Foundation: about the Langfuhr Institute project (Natalia Koralewska)
 • Metropolitanka (Barbara Swadzyniak)
 • Stowarzyszenie Biskupia Górka (Danuta Kozioł)
 • Opowiadacze Historii Dolne Miasto (Jacek Górski)
 • Dawne Przymorze (Jakub Kowalski)
 • Inne Szlaki (Michał Miegoń)
 • Fundacja Wspólnota Gdańska (Magdalena Majchrzakowska & Małgorzata Świtała)
 • Pracownia Kultury – Nadbałtyckie Centrum Kultury (Alicja Jelińska)
 • Publish Art & Akademickie Centrum Designu, Łódź (Magdalena Komborska-Łączna)
 • The Karol Śliwka Foundation (Patryk Hardziej)

 

Tuesday, November 7

Moderation: Kinga Jarocka & Anna Szynwelska

 • 11.00 AM Presentations

 

Alternatives in the past, present and future. Glazed, enameled panneaux of Stefan Knapp in architecture – a case study 

Cátia Viegas Wesołowska, chief of conservation department, The National Museum in Gdańsk

 

Renovation is not restoration – how to take care of art in public space 

Marie Foltýnová, chief of art in public space department, Prague City Gallery

 

Nuclear waste tank with toxic art? Collecting and exhibiting controversial art in public space on the example of the Berlin-Spandau Citadel Museum

Urte Evert, director of Spandauer Zitadelle, Berlin

 

COFFEE BREAK

 

Neighbourly re/cognitions: on more-than-human co-inhabiting and shaping of the city

Aleksandra Litorowicz, president of Fundacja Puszka, School of Form, Warsaw

 

Can we make art while the world is burning? 
Natalia Wielebska, Traffic Design, Gdynia

 

Q&A session

 

Curators: Aleksandra Grzonkowska, Kinga Jarocka, Anna Szynwelska, Cátia Viegas Wesołowska

Project director: Aleksandra Grzonkowska

Graphic design: Ania Witkowska

Translations: Marta Wróblewska

Press office: Marcin Wójcik

The conference is organized by The Chmura Visual Culture Foundation in partnership with ŁAŹNIA Centre for Contemporary Art and the Academy of Fine Arts in Gdańsk 

The project is supported by EVZ Foundation.

This project does not reflect the views of the EVZ Foundation. The authors bear all responsibility for the content they express.

 

To wydarzenie już się odbyło.

Terminarz:

 • 6.11.2023, 11:00-18:00
 • 7.11.2023, 11:00-18:00