Pączkowisko

Przybywajcie slamowicze_czki i droga publiczności!
Chcesz się zgłosić jako występujący?
napisz na sebastian.choromanski@asp.gda.pl podając pseudonim, imię i nazwisko a w temacie wiadomości Pączkowisko. Przyjdź 20 minut przed wydarzeniem potwierdzić obecność u organizatora na Patio
LUB
zgłoś się na miejscu ok. 20min przed wydarzeniem
CHCESZ PATRZEĆ I SŁUCHAĆ, ALE NIE CHCESZ WYSTĘPOWAĆ?
bardzo dobrze, bo bez Ciebie to się nie uda. Publiczność to jury bez, którego nie rozstrzygniemy kto jest zwycięzcą.
NA CZYM POLEGA SLAM POETYCKI PĄCZKOWISKO?
W pierwszej rundzie podczas występu uczestnik_czk powinien_na nawiązać do tłustego czwartku.
to forma starcia pomiędzy dwiema osobami, które występują jedna po drugiej mając do dyspozycji 3 minuty. Podczas swojej rundy osoba występująca mówi z pamięci lub czyta swoje wiersze, improwizuje, performuje. Może przy tym używac rekwizytu/instrumentu. Pojedynki odbywające się w parach (lub trójkach w przypadku nieparzystej ilości slamerów_rek) są rozpisane w tabelce turniejowej. Po występie pary turniejowej publiczność podnosi do góry kartki, które mają po obu stronach różne kolory. Pokazując kolor, który prowadzący przypisze zawodnikowi_czce oddają głos na swojego faworyta. Kto ma więcej głosów przechodzi dalej.
Dla pierwszych trzech miejsc przewidziane są nagrody rzeczowe.
 
PEŁNY REGULAMIN
1. Organizatorem Slamu Poetyckiego Pączkowisko (dalej:„Wydarzenie”) jest Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Targ Węglowy 6 80-836 Gdańsk +48 58 301 28 01 w. 32.
2. Założeniem Wydarzenia jest starcie poetów, artystów improwizujących, performerów, slamerów oceniane przez publiczność.
3. Wstęp bezpłatny zarówno dla publiczności, jak i występujących.
4. Zgłosić można się mailowo: sebastian.choromanski@asp.gda.pl wpisując w temacie korespondencji Pączkowisko lub osobiście, w dniu Wydarzenia, przed startem.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem i udziałem w „Slamie Poetyckim Pączkowisko”.
6. Występować mogą wyłącznie osoby pełnoletnie lub posiadające zgodę opiekuna.
7. Możliwa jest prezentacja wyłącznie własnych tekstów, które można odczytywać z kartki lub urządzeń posiadających ekran.
8. Pojedynczy występ nie może przekroczyć 3 minut.
9. Ze względu na tematyczny charakter Wydarzenia („pechowy”) uczestnik jest zobligowany do przedstawienia w rundzie pierwszej tekstu nawiązującego do tematu.
10. Przewidziane zostały nagrody dla I, II i III miejsca, w postaci nagród rzeczowych.
11. Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowym (turniejowym),
a pojedynkujące się pary (lub trójki) zostaną wyłonione na drodze losowania.
12. Zwycięzca pojedynku przechodzi do następnej rundy, a liczba rund zależy od ilości zgłoszonych osób, dlatego wskazane jest przygotowanie kilku utworów.
13. O zwycięstwie w danej rundzie decyduje publiczność poprzez głosowanie, a w przypadku remisu obowiązuje dogrywka.
14. Ze względu na ograniczony czas trwania Wydarzenia organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapisów.
15. W przypadku większej liczby zgłoszeń o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
16. Uczestnik może korzystać z rekwizytów lub/i instrumentów muzycznych.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu na terenie wydarzenia.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby poniżej 18. roku życia, które przebywać będą na terenie Wydarzenia.
19. Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić wstępu na teren wydarzenia bez podawania uzasadnienia:
a. osobom zachowującym się agresywnie,
b. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających,
c. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych osób
i mienia.
20. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia wydarzenia na inny wyznaczony wcześniej dzień ze względów bezpieczeństwa lub wystąpienia bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr, deszcz).
21. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek natychmiastowego stosowania się do poleceń obsługi wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane na bieżąco obsłudze wydarzenia.
22. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren wydarzenia zgodnie z poleceniami obsługi.
23. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zajmowania wyłącznie wyznaczonych miejsc oraz do przebywania wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla widzów.
24. Uczestnik poprzez uczestnictwo w Wydarzeniu oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie punkty niniejszego Regulaminu,
a tym samym wyraża zgodę na udostępnienie i rozpowszechnienie swojego wizerunku.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania Wydarzenia na potrzeby promocyjne i informacyjne Organizatora. Osoby zgłaszające swój udział w Wydarzeniu przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale promującym Wydarzenie na czas nieokreślony.
26. Organizator zastrzega prawo do wykonywania nagrań filmowych oraz zdjęć. Wizerunek uczestnika wydarzenia może zostać utrwalony,
a następnie rozpowszechniony dla celów: dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, marketingowych, reklamowych oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, w tym: ogłoszeniach, plakatach, prasie, Internecie, portalach społecznościowych i itp. Wizerunek może być wykorzystany w każdej formie.
27. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych uczestników zgłaszających się do udziału w „Slamie Poetyckim Pączkowisko” jest Akademia Sztuk Pięknych przy ul. Targ Węglowy 6 80-836 Gdańsk.
b. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych przez e-mail iod@asp.gda.pl lub listownie na adres Akademia Sztuk Pięknych przy ul. Targ Węglowy 6 80-836 Gdańsk ).
c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu zapisów, prawidłowej organizacji i przeprowadzenia wydarzenia „Slam Poetycki Pączkowisko”, wręczenia nagrody, zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom oraz w celach promocyjnych także po zakończeniu wydarzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez uczestnika (art. 6 ust.1 lit .a RODO) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO)
d. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu wycofania zgody. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze
e. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora. Dane w postaci imienia i nazwiska zwycięzców zostaną upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników na stronie internetowej oraz w na naszych profilach w mediach społecznościowych.
f. Uczestnik ma: prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g. Podanie danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia jest dobrowolne , jednakże stanowi warunek udziału w wydarzeniu „Slam w Blokowisku”
h. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
28. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
31. Wszelkie zmiany zostaną̨ przedstawione publicznie.
32. We wszystkich sprawach niewskazanych w Regulaminie decyduje Organizator.
33. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
34. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
35. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Wydarzenia.
16.02

16 lutego 2023
czwartek, godz. 19:00-22:00

To wydarzenie już się odbyło.